تشك فنری آرامش

 

داخل فنر اين تشك با فوم ويژه تقويت شده كه باعث شده تا حد زيادي از انعطاف فنر كاسته شود و براي اشخاصى كه نسبتأ سبك وزن هستند و مايلند روى سطح نسبتأ سفت استراحت كنند مناسب است.